Rozwód bez orzekania o winie

Zależnie od stosunku jednego współmałżonka do drugiego oraz poprzez wzgląd na dotychczasową sytuację i formę związku małżeńskiego, sąd może uznać jednego z małżonków winnym rozkładu związku. Z drugiej jednak strony, na wyraźną prośbę obu stron, sąd może takiego orzeczenia nie wydać, uznając, iż małżeństwo okazało się po prostu “błędem” obu dotychczasowych współmałżonków.

Podczas sprawy rozwodowej, sąd, na podstawie Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego stwierdza, czy i który ze współmałżonków ponosi winę i odpowiedzialność za rozkład związku małżeńskiego. Jednakże, w przypadku, kiedy oboje partnerzy wyraźnie tego zażądają, sąd może odstąpić od orzekania o winie. Na tej podstawie przyjmuje się, iż żadna ze stron nie ponosi winy za unieważnienie małżeństwa. Niewątpliwie jest to najskuteczniejsze i najlepsze rozwiązanie dla tych osób, które co prawda nie chcą już dłużej żyć we wspólnym związku, jednakże ich stosunek do siebie cechuje się szacunkiem i sympatią. Co więcej, sprawy rozwodowe bez orzekani o winie trwają znacznie krócej a ich przebieg nie jest burzliwy i nieprzyjemny.

Brak sądowego orzeczenia o winie jednego ze współmałżonków ma kluczowe znaczenie w przypadku obowiązku alimentacyjnego. Zgodnie z polskim prawem oraz rozporządzeniami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, osoba rozwiedziona, która nie została uznana winnym rozpadu małżeństwa i znajduje się w stanie niedostatku materialnego, ma możliwość żądania od swojego dotychczasowego małżonka alimentów, rozumianych jako środki niezbędne do utrzymania się w trudnej sytuacji. Wysokość takich alimentów ma odpowiadać uzasadnionym i usprawiedliwionym potrzebom rozwiedzionego. W przypadku, kiedy zobowiązanym jest ten współmałżonek, co do którego wystosowano prawomocne orzeczenie o winie, obowiązek alimentacyjny co do swej zasady wygasa w czasie pięciu lat od jego orzeczenia.

Nie ulega wątpliwości, iż do sporawy rozwodowej, w której przewidziane jest orzeczenie o winie, należy odpowiednio się przygotować. Sąd z pewnością będzie zadawał w takim przypadku cały szereg pytań, dotyczących dbałości o rodzinę. Pragnąc podkreślić swoje stanowisko w postępowaniu, warto zaznaczyć, iż polskie prawo nakłada na oboje małżonków takie same prawa i obowiązki względem partnera oraz wspólnych dzieci.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, oboje małżonkowie wyrazić musza oficjalną zgodę. Tylko wtedy sąd będzie zwolniony z orzeczenia i skupia się wyłącznie na badaniu i sprawdzeniu przyczyn rozpadu związku, aczkolwiek z pominięciem osobistych czynników czy wzajemnych urazów dotychczasowych współmałżonków. Warto jeszcze dodać, iż sprawy bez orzekania o winie trwają znacznie krócej, a ich całkowite rozwiązanie nastąpić może nawet w trakcie jednej rozprawy.