Rozwód z orzekaniem o winie

Niewątpliwie jednym z ważniejszych problemów, związanych z przeprowadzeniem sprawy rozwodowej jest orzeczenie o winie jednego z dotychczasowych współmałżonków. Warto jednak pamiętać, iż sprawy sądowe, w których orzeka się o winie współmałżonka trwają znacznie dłużej niż te, w których winy nie orzeka się.

Ogólnie rzecz biorąc, sąd podczas przeprowadzania rozprawy rozwodowej orzeka, który z małżonków ponosi winę za rozkład związku małżeńskiego. Może on ustanowić co następuje:
– winę ponosi jeden z dotychczasowych współmałżonków,
– winę ponoszą oboje małżonkowie,
– żaden ze współmałżonków nie ponosi winy.

W każdym z wyżej wymienionych przypadków sąd ma obowiązek dokładnego rozpatrzenia wszelkich wątpliwości oraz szczegółowego zapoznania się z warunkami, w jakich małżonkowie żyli ze sobą. Jednakże, sąd na wniosek obojga małżonków może nie orzekać o winie uznając, iż rozpad małżeństwa nastąpił z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron. Należy w tym miejscu dodać, iż zawinione zachowanie czy postępowanie w rozumieniu polskiego prawa, oznacza określone działanie lub zaniechanie działania przez jednego z małżonków. Zachowanie to najczęściej narusza przepisy prawa lub zasady społecznego współżycia, co w konsekwencji prowadzi właśnie do rozpadu związku małżeńskiego. I tak, dla przykładu, zawinionymi zachowaniami mogą być:
– różnego rodzaju groźby i zastraszania,
– odmowa współżycia,
– porzucenie małżonka bez wyraźnego powodu,
– skłonność do nadużywania alkoholu bądź innych używek, w tym narkotyków,
– agresja wobec rodziny, bliskich lub osób postronnych,
– zdrada współmałżonka,
– długotrwałe i bezpodstawne nieprzyczynianie się do zaspokajania podstawowych potrzeb współmałżonka lub dzieci.

Decydując się na wniesienie pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie, pamiętać należy, iż w takim przypadku wina musi zostać udowodniona przed sądem podczas rozprawy. Pomocne w tej kwestii z pewnością mogą okazać się zeznania świadków (znajomych, rodziny, sąsiadów), raporty policyjne lub lekarskie obdukcje.

Nie należy także zapominać, iż rozwód z orzeczeniem o winie pociąga za sobą poważne konsekwencje prawne. Są one kwestią szczególnie ważną w przypadku obowiązku alimentacyjnego jednej ze stron. Uznany za winnego współmałżonek nie może bowiem żądać alimentów od małżonka niewinnego. Sytuację można jednakże odwrócić, to znaczy – od winnego współmałżonka najczęściej żąda się także wysokich alimentów, mających służyć na pokrycie najpilniejszych potrzeb małoletniego dziecka, związanych z edukacją bądź wychowaniem. O alimenty można także ubiegać się oczywiście w przypadku braku dziecka, jednakże niezadowalający stan majątkowy jednego z małżonków musi być tutaj odpowiednio poświadczony i udokumentowany.